"Tarkaságok ezek a könyvek, akár a borítók, és átszövi mindegyiket a leleményes humor. Jók a történetek, barátainkká válnak a derekas illetők, szurkolunk a gonoszak ellen - s nekem nem szabad ismertetnem a regény-forma elbeszélésfüzér egyetlen csattanóját sem. Van ilyen, sok!"

Tandori Dezső  "A Pamuhihőke és Sámsemék remek könyv. Érdekes. Csodálatos. Lenyűgöző. De miért ne lehetne emellett valami más is? Nem nagyon, csak egy kicsit. Mint amilyen különbség van a Hamupipőke és a Pamuhihőke között."

Szegő András  


Az író humorral és bölcsességgel átszőtt meséi élvezetesek, mulatságosak, izgalmasak, alkalmasak arra, hogy felébresszék a gyerekek kíváncsiságát és fejlesszék intellektusát, vagyis maradéktalanul megfelelnek a "jó mese" kritériumainak.

Boldizsár Ildikó  

Öné lett rajz Könyvek Mesék Abszurdok Feldolgozások Ezt írták Galéria
Megjelent

Az állat én vagyok

című könyvben
Az OLVASÁS anatómiája
- hiánypótló tanulmány -


Bevezetés

Az olvasás az emberi tevékenység igen fontos része, a kommunikáció egyik legfontosabb eszköze. Az olvasás elválaszthatatlanul kapcsolódik két másik emberi cselekedethez: az íráshoz és a beszédhez. E cselekedetek között olyan összefüggések húzódnak meg, melyeket az emberiség eddig még nem ismert fel. Jelen hiánypótló tanulmányukkal megkíséreljük ezeket feltárni, és olvasóink számára közérthetően megfogalmazni abból a célból, hogy ezen ismeretekkel felvértezve könnyebben eligazodhassanak betűktől és hangoktól összekuszált életünkben.


Az írás, az olvasás és a beszéd

Az írás az emberi élet kezdetleges megnyilvánulási formája. Ezt az alapvetően ösztönös tevékenységet nem kíséri párhuzamos agyműködés, vagyis az író ember gondolati potenciálja a bábállapotban lévő lepkék értelmi szintjével azonos. Ezért tapasztalhatjuk azt, hogy mind több és több ember menekül az írás kényelmes tevékenységébe az olyan komoly és megterhelő szellemi igénybevételt jelentő foglalatosságok helyett, mint pl. a semmittevés vagy a sörivás. Egyesek azt tartják, hogy az írás és az olvasás közötti kapocs s egyúttal a gondolatok közlésének eszköze a beszéd. Ez azonban súlyos tévedés! Egyszerű hallástesztekkel megállapítható, hogy a beszéd semmiféle gondolati tartalmat nem hordoz. Ezt igazolják azok a részletes és beható vizsgálatok, amelyek politikusaink parlamenti megnyilvánulásait boncolgatják, de erre a végkövetkeztetésre jutottak nőnemű emberegyedek mindennapi haszontalan fecsegésének elemzései is.

Az olvasás és az írás közötti legfontosabb különbség, hogy míg írni szinte minden hülye tud, addig a valódi olvasás tudományát csak kevesen birtokolják. Az olvasás ugyanis nem egyszerűen a leírt betűk, szavak, mondatok egyszerű utánképzése vagy kópiája, hanem a leírtak mögött meghúzódó, rejtett gondolatok összegzése és értelmezése. Közérthetőbben úgy is fogalmazhatnánk, hogy az olvasás a betűk halmazából kitömörített gondolatállomány rendezett állapota, mely a szellem diadalát üli az ostobaság kalodájába nyomorított verbalitás alantas dimenziói fölött.

Hiánypótló tanulmányunkkal az írásban megbúvó valódi gondolatok megfejtéséhez kívánunk hasznos segédeszközt adni olvasóink részére. Az írásművek egyik legelterjedtebb és leghétköznapibb formája a levél, ezért az olvasás anatómiájával való ismerkedésünket ezzel kezdjük. A levelek között ismerünk személyes (magán) és hivatali leveleket; versben és prózában írott leveleket, illetve faleveleket. Ez utóbbiakat nem az ember készítette, ezért szépek.

A levelek szövege mellett mindig feltüntetjük az írás valódi gondolati tartalmát, mely a betűk mögött rejtezik.

Szerelmes levél jelentése
Drága Husikám! Drága a hús, ne zabálj annyit, ha legközelebb jössz!
Nagyon várom már, hogy újra találkozzunk, számolom a percet, az órát! Visszaadhatnád már az órámat, amit kölcsönkértél!
Mióta elmentél, sötét lett a nappal, csillagtalan az éjszaka, Sötét vagy, mint az éjszaka!
És a hold se süt már az égen. Süss valami süteményt, mert az előző már elfogyott!
Szerelmünk zálogaként a szívem fölött őrzöm drága ajándékodat, azt a helyes kis fürtöt a hajadból, Volt pofád a születésnapomra egy vacak hajtincset adni ajándékba!
És azóta is azon töröm a fejem, hogy mi kedveset adhatnék neked én, ami rám emlékeztet majd. Várj csak, majd én is kitalálok valami marhaságot a tiedre!
Forró csókodat azóta is őrzöm ajkamon, Megmoshatnád a fogadat, ha idecipel a fene!
És alig várom, hogy újra lássalak! Akkor lássalak, mikor a hátam közepét!
Gyere, amilyen hamar csak tudsz! Ne siess olyan nagyon!
Kis Vadlibád Elfelejthetnéd már ezeket a hülye neveket! Úgy hívnak, hogy Géza Géza


Most nézzük meg egy olyan levél gondolatait, mely látszólagos cizelláltsága ellenére olvasója szellemi bezártságát tükrözi…

Baráti levél jelentése
Kedves Barátom! Hi, Köcsög!
Ezen iromány tartalma remélhetően meleg kézfogások és hálás csókok osztogatása melletti tetszéseddel találkozik majdan, miként két boldog, visszatérő fecskesarj. Ne, itt egy ilyen vacakság.
Hálád alkalomszerű lehetőségként elkönyvelhető, ám pozícionálisan is tárgyszerű megfelelésének mutatkozik azon e-mail válaszok sorozata, melyek a távoli lelkek ritka egyesüléséhez eléggé nem méltányolható módon helyet, időt és értelmet adnak. Igazán te is hozzám vághatnál végre valamit!
Eme tevékenység egyszersmind a költségtakarékosság jegyében született megvalósítások számának alul nem értékelhető kibővítését is jelentené, azon kétségtelen tényszerűség elhanyagolásának célszerű mellőzésével, miszerint a Magyar Posta bevételeinek ilyetén csökkentése kétségtelenül némi árnyoldalként mutatkozik a tárgyban felsorakoztatható érvek hosszú sorában. De ne postán küldd, mer az bazi drága!
Mindez azonban eltörpül ama jelentőségi szintek vonatkozását tekintve, melyek hasonlóképpen megfontolást igényelnek a tényekre alapozott vélemények és módozati érvrendszerek lényegiségét kiemelő vonzati okságok hangsúlyozásában. Ez a pálya, kis haver… (Megjegyezzük, hogy ez a mondat jellegzetes fordulata lehet bármilyen beszédnek, hasonlóan gazdag gondolati tartalommal.)
Ezen kérdések halmazára visszatérve nyilván tovább is élesíthetnénk szellemünk pallérját, ám testünk építését sem érdemesíthetjük kevéssé fontosnak legott, különösen, hogy azt teszik oly sokan, oktalan hozzá nem értést tanúsítva az élet eme kevéssé rejtett, ámbár sommásan kinyilatkoztatható összefüggései iránt. Na ne pofázzunk tovább, hanem igyunk!
Feladatunk van tehát még bőven: világossággal tölteni meg ezen kevéssé látó lelkek porhüvelyét és poharaikat - s ez bizony nem kevés… Döntsük magunkba, haver!
Bár sötét árnyként vetül világosan csillogó gondolataink sátra fölé a fentiek végrehajtásához szükséges anyagiak rontó szándékú gondja, generációnk már többször is megmutatta az effajta problémákon való felülemelkedés kétségtelen tanújelét sokat ígérő tehetségének ilyen irányú megvilágosodását is előrevetítő tetteivel. Csezeg, de király csávók vagyunk!
Mert hiába minden baj és ármány: a kétség lehulló morzsái nem fogyaszthatják kenyerünk szeleteinek vaskos deszkáit a homályba palástolódott jövő rogyadozó síkjain elfekvő nyílt időintervallumok végtelenjében. És szarunk a jövőre.
Száz szónak is egy a vége, a mondatot lezáró írásjel. Teszem hát én is azt, mit eleink oly sikeresen és sokszor cselekedtek: búcsúzom - annak reményében, hogy ezzel nem a feledés mocsarának bugyborékoló mélységét növelő kilátástalan süllyedés megidézését segítem elő. Sztán irjá!
Üdvözlettel Na csá!


Nem kevésbé tanulságos tanulmányozni a hivatalos levél gondolati tartalmát, bár meg kell jegyezni, hogy e két fogalom (a hivatalos levél és a gondolat) eleve ellentmondásnak tűnhet.

Hivatalos levél jelentése
Tisztelt Hivatal! Szemét Dögök!
Hivatkozással tárgyban folytatott megbeszélésünkre, mellékelten megküldöm az Önök által kért részletes indoklást lópokróc iránti igényem alátámasztásául, Már annyit rinyáltam nektek telefonon és személyesen is azért a nyamvadt lópokrócért! Nesztek, itt van ez a vacak kérelem is a tetves nyomtatványotokon!
És tisztelettel kérem, hogy kérelmemet az ügyviteli gyakorlatnak megfelelő jó szándékkal elbírálni, és a kiutalás eszközlését végrehajtásilag foganatosítani szíveskedjenek. Most aztán ide nekem azt a rohadt lópokrócot, de rögtön!
Amennyiben igényem tárgyévben történő kielégítése akadályoztatás miatt nem lehetséges, úgy természetesen azt kérelmem késedelmes megküldésének hátrányos következményének tekintem, de mindazonáltal tisztelettel kérem, hogy igényjogosultságom folyamatosságának fenntartását méltányolva a következő évi kielégítési listán történő szerepeltetésemről gondoskodni szíveskedjenek. Persze én vagyok a hülye, ha abban reménykedem, hogy még az idén hozzám vágjátok azt a szar lópokrócot. De legalább jövőre!!!
Szíves tájékoztatásukra megjegyzem, hogy igényem jogosságát a Pokrócügyi Felügyelet, mint nem hivatalos ellenőrző közeg felelősségvállalási kötelezettségének elhárítása mellett szavatolja azzal, hogy az említett tény nem zárja ki esetleges elutasító határozat hivatkozási alapját. Már a Pokrócügy is közölte veletek, hogy ÉN vagyok a legrászorultabb a lópokrócra, de ti még erre is összevissza zagyváltok mindent! És még csak ne is hivatkozzak rá!
Szívélyes üdvözlettel, valamint a Hivatal iránti megrendíthetetlen bizalommal, maradok őszinte hívük Dögöljetek meg!


S hogy ne csak levelekkel példálózzunk, következő példánk egy mindennapi életünkben is gyakran előforduló írásmű:

Használati útmutató jelentése
GRATULÁLUNK! Ez a termékünk kiváló! Na, te Pancser! Ennek a terméknek aztán minden része leváló!
Termékünk egyszerűen páratlan! Ez az egy van belőle. Az egy pedig páratlan szám.
Engedje meg, hogy néhány hasznos tanáccsal lássuk el termékünk használatát illetően! Termékünk használata olyan egyszerű, hogy még a hülyéknek is megy. Meglátod, veled sem lesz másképp.
Kezdje az olvasást mindjárt az útmutató első oldalán! Üsd föl az útmutatót tetszőleges helyen!
Csak kövesse a leírást, és nyert ügye van! Ha az oldalszám kisebb, mint a születési évszámod, akkor nyertél!
A termék beüzemelésekor különösen ügyeljen a sárgával és rózsaszínnel jelölt kezelőszervek helyes használatára! Ha esetleg nem te nyertél, akkor idd le magad a sárga földig, ahonnan rózsaszínben fogod látni a világot! (Megjegyzés: a módszer a színvakoknál is bizonyítottan működik!)
Ha a kezdeti lépések túl bonyolultnak tűnnek, inkább forduljon szakemberhez! Ha nem boldogulsz, hívj segítségül valakit, aki tud olvasni!
Ha megismerkedett termékünk használatával, már nem lesz szüksége többé a szerelőre sem. Küldd el a francba, úgyis hülyébb nálad! (Megjegyzés: ez mindig így van, nincs kivétel.)
Javasoljuk, hogy használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza a sorszámozott ábrákat is! Nézegesd meg a képeket és az ábrákat! (A tevékenység nem időrabló, mert nincsenek se képek, se ábrák.)
Ha egyszerre túl nagy feladatot jelentene a termék beüzemelése, tartson néha szünetet! Ha kifogytál a nedűből, vagy nejed türelméből, ugorj le a kocsmába és öblíts!
Amennyiben termékünk megnyerte tetszését, figyelje reklámjainkat az új fejlesztésekről! Ha a pénzből is kifogytál, bizományiban értékesítsd ezt a vacakot (némi árveszteséggel is érdemes megszabadulni tőle!), és az ily módon szerzett jövedelmedet fektesd ismét folyóeszközbe!
Kívánunk sok örömet a termékhez! Légy vidám és jókedvű! A családod úgysem lesz az, ha használni kezdi ezt a vacakot!


Úgy gondoljuk, hogy a fenti irományok megfelelő tanulmányozása kellő kiindulási alapot nyújthat a további önálló kutatásokhoz, amire bátorítani kívánjuk az olvasót. Hiszen láthatjuk, hogy az olvasás nem is olyan bonyolult feladat, csak megfelelő gyakorlat szükséges hozzá. A gyakorlat megszerzéséhez mellékelünk egy egyszerű levelet, magyarázat nélkül. Megfejtését az olvasóra bízzuk. Kívánunk hozzá jó munkát és kitartást!


Gyakorló levél

Kedves Csillag Úr!

Ezúton fejezem ki saját, valamint a magam nevében ama tény fölött érzett kitörő örömemet, hogy az Ön(kéntes) megválasztásával egy új csillag úszott a Szervezet berkeibe.

A sport (és az ifjúság) terén majdan kifejtett tevékenységének jelentősége különösen nagy hangsúlyt kap ma, amikor társadalmunkban a sport (és az ifjúság) szerepe egyre nő, valamint fokozódik és tágul. A szorgos hangyaként serénykedő dolgos nép felüdülését és szellemi regenerálódását elősegíteni hivatott fizikai sportok lehetőségének biztosítása Szervezetünk igen fontos és roppant jelentőséggel bíró feladata, s egyben kötelessége - különös tekintettel a szabadidő ily módon történő eltöltésének hazánk építésében gyakorolt áldásos hatására.

Szervezetünk eme (és az ifjúság) terén kifejtett munkájának természetesen konkrét tevékenységekben kell megnyilvánulnia, s ebben nem hanyagolhatók el a kisebb létszámú érdeklődő közösségek és egyének igényeinek kielégítése sem. Segítségül és indíttatásul ez irányú munkájának első tétován botorkáló, de jóindulattal és elszánt lelkesedéssel teljes lépéseihez, felkérem egy kétszemélyes asztalitenisz-verseny feltételeinek haladéktalan biztosítására és szervezésére.

A szükséges feltételek egyes részleteiről az alábbiakban tájékoztatom:

1./ 1 db szabványméretű, fából készült ping-pong asztal. Az eszköz rendelkezzen a megfelelő létszámú, statikai alátámasztást biztosító 4 db lábbal.

2./ 1 db felszerelt asztalitenisz-háló, amely mérete, rugalmassága, szakítószilárdsága és nem utolsó sorban a szokásos nagyságú lukakkal való ellátottsága haladó korunk konvencionális és racionális követelményeinek egyaránt megfelel.

3./ 1 db alkalmatlankodóktól megtisztított terem, amely a benne foglalt hőmérsékletű és mennyiségű dús, tiszta oxigén segítségével a biológiai szervezetek számára szükséges légcserét progresszív módon lehetővé teszi. A terem méretei a középen elhelyezkedő ping-pong asztaltól való decentralizált jellegű távolodó mozgás helyigényeit is elégítsék ki. Szükséges továbbá:

4./ A kívánatostól eltérő pártosságot nem nélkülöző szurkolók jelenlétének hiánya.

5./ Sör. Ez utóbbit egyrészt mint esemény utáni gyógyszert, másrészt mint a győztesnek kijáró örömmámor második beltagjának szubsztanciális elemét kell kiemelni.

A fentiek természetesen csak a szűk körét érintik a szükséges feltételeknek, ám úgy érzem, hogy szavazói által is elismert hozzáértésének csalhatatlan jeleit a felsorolásban nem szerepeltek körültekintő biztosításával félreérthetetlenül igazolni fogja.

További jó erőt és egészséget kívánva maradok tisztelettel.

Kelt mint fent.